Wëllkomm beim DT BiissenAn eiser Kategorie  News  gitt dir alles gewuer, wat bei eis am Veräi geschitt, wéieng Tournoisplatzéierunge beluecht goufen oder wat soss nach wichteg ass, matgedeelt ze ginn. Soumadder bléift dir ëmmer top informéiert. Vill Spaass beim Duerchliesen!Upcoming Events 2019


26 September : Challenge Maas Henri

28 September : 1. Match Championnat Senior

30 November : Kreschtmaart Biissen